Vážení zákazníci, na přelomu července a srpna budou mít naši slovinští dodavatelé celozávodní dovolenou a v důsledku toho může dojít k určitému zpoždění v dodávkách zboží do našeho skladu, a tedy i termínu doručení Vašich objednávek. Děkujeme za pochopení a přejeme Vám příjemné léto. S pozdravem, Tým Inteashop.cz

Podmínky ochrany osobních údajů

Pro poskytování našich služeb, prodej zboží a provoz našich webových stránek www.inteashop.cz zpracováváme některé osobní údaje.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost INTEA SERVICE s.r.o., se sídlem Samostatnost 1348, 769 01 Holešov, IČO 25572580, zapsaná v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 34654 vedeném u Krajského soudu Brno, zastoupená jednatelem Radkem Miklíkem (dále jen: „Správce“).

Kontaktní údaje Správce jsou:

 • Adresa: Samostatnost 1348, 769 01 Holešov, Česká republika

 • E-mail: intea@intea-service.cz

 • Telefonní číslo: +420 573 395 400

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které Správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • Plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 • Oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je:

 • Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce plnit,

 • Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany Správce dochází k automatickému rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Správce uchovává osobní údaje:

 • Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu),

 • Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.

V. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • Podílející se na dodání zboží / služeb / a realizaci plateb na základě smlouvy,

 • Zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

 • Zajišťující marketingové služby.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI. POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

Cookies se rozumí textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná.

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované online byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vašim zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nezbytné/nutné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Webová stránka tedy nemůže správně fungovat bez těchto cookies. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.

 • Analytické/statistické cookies: umožňují Správci například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají Správci zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory jsou spuštěny pouze s Vaším předchozím souhlasem.

 • Profilující/marketingové cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají Vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory jsou spuštěny pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Správce upozorňuje, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Souhlasem s Profilujícími (marketingovými) cookies dávají uživatelé právo využít i nový typ dat.

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

VII. VAŠE PRÁVA

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • Právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • Právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

 • Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

 • Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

 • Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,

 • Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail Správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VIII. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit; novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní vždy na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 3. 2024.